Feb 1, 2024

รู้ก่อนสร้างอาคาร : ว่าด้วยเรื่องขอปลูกสร้างบ้าน

รู้ก่อนสร้างอาคาร : ว่าด้วยเรื่องขอปลูกสร้างบ้าน

 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th/

เรื่องบ้านน่ารู้

อ่านบทความอื่นๆ

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างมาก เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตภายนอกอาคาร การใช้ชีวิตในอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น...

เรื่อง บันได

เรื่อง บันได

เรื่อง บันได บันไดเป็นเครื่องผ่อนแรงในการปีนขึ้นพื้นบ้าน บ้านโบราณที่ปลูกในไร่หรือท้องนาต้องปลูกบ้านยกพื้นสูงใต้ถุนผูกควายวัวได้ ก็ทำบันไดขึ้นบ้านด้วยไม้ไผ่ ขึ้นบ้านแล้วก็ชักบันไดขึ้นกันคนย่องขึ้นบ้านแต่เมื่อบ้านมาสร้างในเมือง การทำบันไดก็ทำบันไดถาวร ติดตาย...